Katowice Blog Posts
Share your expertise in blog posts, learn from others, and find the latest news and local community initiatives in Katowice and other cities in Poland.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
ewelinas
Participant

SAP Community Katowice, 

Lecą do Was najserdeczniejsze życzenia wspaniałych oraz rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym Nowym 2023 Roku życzmy sobie samych interesujących projektów SAPowych. Niech również decyzje, które podejmiemy w 2023 roku, były tymi właściwymi oraz niech Nowy Rok przyniesie z sobą powiew wolności i szczęścia. Do siego 2023! 

 

SAP Community Katowice, 

best wishes for a wonderful Christmas with your family, and in the upcoming New Year 2023, let’s wish all having only interesting SAP projects. May the decisions, we’re going to make in 2023 be the right ones and may the New Year bring a breath of freedom and happiness to all. See you in 2023!